Categories
Infrastruktur

Schemalagda jobb i Kubernetes

Coolt med Kubernetes?

Ja förutom grunderna som
– Docker images i botten (ja vilka containers som helst i stort sett)
– infrastructure by code (hela setupen definieras i YAML-filer som källkodshanteras = Enkelt att byta leverantör )
– fullständig automatisk hantering med scaling (köra på en eller flera )

så är en cool sak som ofta förbises av de som inte förstår Docker är hur du kan köra batchjobb etc i separata isolerade containers (eftersom Docker-containers kan startas upp på millisekunder – jämfört med en virtuell maskin som tar minuter!):. Dvs: istället för att ha en batchmaskin som ni kladdar ner med diverse tredjepartsprodukter, jag tänker på S3 klient, Python, osv osv så skapar du specialsydda batchcontainers – per unik uppsättning, och i fallet med Kubernetes så ingår själva cronjobscheduleringen.

Containers är det “nya batch-filer, ps1+sh osv osv” och parametrar skickar du genom environment-variabler istf kommandoradsparametrar.

Ok…lugn och fin: massa kod och YAML på g. Men det finns ett UI, jag visar det längst ner!

Min SQL Server backup setup

1. Jag har skapat en Docker image. Den utgår från Alpine Linux och jag konfar den med både s3cmd (Python) och SQL Server klient för Linux (dvs sqlcmd)

FROM alpine:3.11

RUN apk update
RUN apk add python py-pip py-setuptools git ca-certificates
RUN pip install python-dateutil

RUN git clone https://github.com/s3tools/s3cmd.git /opt/s3cmd
RUN ln -s /opt/s3cmd/s3cmd /usr/bin/s3cmd

WORKDIR /opt

ADD ./files/mine /opt/s3cfg
ADD ./files/main.sh /opt/main.sh
ADD ./files/sqlserver.sh /opt/sqlserver.sh

# Main entrypoint script
RUN chmod 777 /opt/main.sh
RUN chmod 777 /opt/sqlserver.sh

# Folders for s3cmd optionations
RUN mkdir /opt/src
RUN mkdir /opt/dest


ARG MSSQL_VERSION=17.5.2.1-1
ENV MSSQL_VERSION=${MSSQL_VERSION}

RUN apk add --no-cache curl gnupg --virtual .build-dependencies -- && \
  # Adding custom MS repository for mssql-tools and msodbcsql
  curl -O https://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4e67866-dffd-428c-aac7-8d28ddafb39b/msodbcsql17_${MSSQL_VERSION}_amd64.apk && \
  curl -O https://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4e67866-dffd-428c-aac7-8d28ddafb39b/mssql-tools_${MSSQL_VERSION}_amd64.apk && \
  # Verifying signature
  curl -O https://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4e67866-dffd-428c-aac7-8d28ddafb39b/msodbcsql17_${MSSQL_VERSION}_amd64.sig && \
  curl -O https://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4e67866-dffd-428c-aac7-8d28ddafb39b/mssql-tools_${MSSQL_VERSION}_amd64.sig && \
  # Importing gpg key
  curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --import - && \
  gpg --verify msodbcsql17_${MSSQL_VERSION}_amd64.sig msodbcsql17_${MSSQL_VERSION}_amd64.apk && \
  gpg --verify mssql-tools_${MSSQL_VERSION}_amd64.sig mssql-tools_${MSSQL_VERSION}_amd64.apk && \
  # Installing packages
  echo y | apk add --allow-untrusted msodbcsql17_${MSSQL_VERSION}_amd64.apk mssql-tools_${MSSQL_VERSION}_amd64.apk && \
  # Deleting packages
  apk del .build-dependencies && rm -f msodbcsql*.sig mssql-tools*.apk

# Adding SQL Server tools to $PATH
ENV PATH=$PATH:/opt/mssql-tools/bin

RUN apk add --no-cache curl
RUN curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"

RUN install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectlWORKDIR /
CMD ["/opt/sqlserver.sh"]

2. I sqlserver.sh gör jag bla

FILENAME=$(date "+%Y-%m-%d-%H-%M-%S")
sqlcmd -S ${sql_host} -U ${sql_user} -P ${sql_password} -Q "BACKUP DATABASE ${sql_database} TO DISK='/var/opt/mssql/data/${sql_database}$FILENAME'"

POD=$(kubectl get pods --selector=app=mssql -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')

kubectl cp default/$POD:/var/opt/mssql/data/${sql_database}$FILENAME /opt/src/${sql_database}$FILENAME
kubectl exec $POD -- rm /var/opt/mssql/data/${sql_database}$FILENAME

Dvs kör en backup på min Sql Server (allt inom ${}skickar jag ju som environmentvariabel)
Jag kopierar sedan ner backupfilen till denna container (/opt/src) – och skönt att slippa konfa NFS eller whatever för delade diskar, jag utnyttjar det faktum att både containarna tillhör samma Kubernetes-kluster = kubectl kan flytta data.

3. Sen är det bara att S3 synka /opt/src med min S3 bucket vars configjag styr med environment-variabler också. Den koden visar jag dock inte här men googla S3CMD

4. Sen skapar vi ett Cronjob

apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: sqlserverbackuptestapp
spec:
 schedule: "1 1 * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: sqlserverbackuptestapp
      image: blabla/sqlkube
      imagePullPolicy: Always
      env:
      - name: sql_database
       value: "TestAppProd"
      - name: sql_host
       value: "mssql101"
      - name: sql_user
       value: "sa"
      - name: sql_password
       value: "" 
      - name: aws_key
       value: "00234121123132312"
      - name: aws_secret
       value: "2243423243"
      - name: s3_host_base
       value: "s3.eu-central-003.backblazeb2.com"
      - name: DEST_S3
       value: s3://nucketname
      - name: cmd
       value: "sync-local-to-s3"
     imagePullSecrets:
     - name: regcredaspcode
     restartPolicy: OnFailure

5. Sen skapar vi kopior av Cronjobbet för alla databaser vi vill backa

Ok. Jobbigt?
6. Jamen lite UI då. Med Kubernetes Dashboard kan man administrera sitt kluster grafiskt – och här har vi våra jobb och kan kontrollera status, loggar etc etc

Kubernetes 1

Kubernetes 2

Categories
Infrastruktur

Min setup i produktion

Här kommer en liten genomgång av hur mitt Kuberneteskluster ser ut i produktion. Jag kommer återkomma med mer angående fördelar/nackdelar/vad jag kommer göra annorlunda nästa gång etc etc

Det kluster jag beskriver här gäller de sajter jag kör rörande min kursverksamhet.

systementor.se

 • kursregistreringar, nyheter
 • MS SQL Server
 • .NET 5.0

aspcode.net

 • online kurser
 • MS SQL Server
 • .NET 5.0
 • – massa content utanför databas också = bilder, zippfiler, pdf:er etc etc

test.aspcode.net

 • sajt för examinering, tester både för aspcode.net studenter men också utifrån
 • MS SQL Server
 • .NET 5.0
 • – massa content utanför databas också = bilder, zippfiler, pdf:er etc etc

blog.systementor.se

 • Denna sajt
 • WordPress
 • MySQL
 • PHP

MUST HAVES:

webfarm

varje sajt ska köras på minst tre noder för deployment utan nedtid

SSO

single signon mellan aspcode.net och test.aspcode.net samt möjlighet att utöka

Rimlig kostnad

ja, Azure är billigt. Om man bortser från: blue/green web deployment med deras teknik (slots) kräver ju standard eller premium plan. En endaste SQL Server databas är billig (från 50kr/mån). Men jag behöver 4-5 stycken och dessutom gånger 2 (stage environment)

Min kedja från kod -> sajt

Jag kodar i Visual Studio 2019 Community Edition. Lokal SQL Server + MySQL (men startar dessa on demand som docker images). Jag har också Redis i en docker image när jag utvecklar lokalt

Jag pushar kod till Github alt. Azure Devops. Jag har i Azure Devops Build pipelines som triggas och bygger Docker image (alla mina .NET sajter kör jag på Linux. Billigt och resurssnålt) och pushar till mitt egna
docker image registry (ligger inuti mitt Kubernetes-kluster)

Manuell verifiering innan jag via kommandoraden deployar med “kubectl rollout”. Denna kommer ta ur en nod i taget och uppdatera så tjänsten aldrig tas ned vid deploy.

Så det coola med Kubernetes (ja för jag kör såklart det som orkestrering) är att det fungerar som min admin-slav. Dag som natt. Dvs jag säger till Kubernetes tex, denna service (sajt) vill jag köra på tex 3 noder (replicas nedan)

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: systementorse
 labels:
  app: systementorse
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: systementorse

Och sen monitorerar min snälla Kubernetes-slav allt och ser till att så är fallet, även om en instans går ner osv osv

Ok, så i mitt Kubernetes-kluster kör jag:

 • en lastbalanserare
 • nginx ingress controller

samt följande allt på (Linux) Docker images

– tre instanser systementor.se .NET 5.0
– tre instanser aspcode.net .NET 5.0
– tre instanser test.aspcode.net .NET 5.0
– en instans registry admin UI – tror det är Ruby faktiskt!
– en instans registry (japp motsvarande hub.docker.com – fast privat och närmare MINA noder)
– en instans MS SQL Server
– en instans MySQL Server
– en backup docker image – körs som cronjob on demand – kör backup på SQL-servrarna och pushar backup-filerna till
Backblaze B2 (S3 kompatibelt)

Var?

Jag har valt DigitalOcean som provider för Kubernetes-klustret, Backblaze B2 för lagring, och sen har jag fortfarande (fasar ut eftersom) lite Azure Blob Storage som ligger och skvalpar

Kostnaden för motsvarande setup i Azure för webbsajter och databas hamnar minst på 6 gånger mer. Iofs kan man få man allt i Azure helt managed men med Kubernetes och schemalagda jobb så löses och autokorrigeras ganska mycket

Intresserad?

Gå vår Kubernetes utbildning så får du göra allt det här